• 8188610610350280_950x460.jpeg
  • 1323922440832154_950x460.jpeg
  • 1323922440832152_950x460.jpeg
  • 399640961100246_950x460.jpg
  • 812742205667401_950x460.jpg
  • 481771992596456_950x460.jpg
  • 339006909189308_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6

Vừa lòng mọi người

Trò: Bạch thầy con phiền não quá, làm sao sống cho vừa lòng mọi người hả thầy?

Sư phụ: Vừa lòng mọi người để làm chi con?

Trò: dạ …dạ.. để giúp mọi người vui!

Sư phụ: Giúp mọi người vui để làm chi con?

Trò: để…để….

Sư phụ: Làm mọi người vừa lòng có hai loại, con xét lại mình xem là loại nào nhé. Loại thứ nhất mục đích làm vừa lòng mọi người để mọi người thích mình, đây là pháp Bất Thiện, vì con còn nuôi dưỡng bản ngã của mình, con sẽ gặp phiền não. Loại thứ hai mục đích làm vừa lòng mọi người để mọi người hạnh phúc, an lạc, với điều kiện là đúng pháp thì đây là pháp Thiện, con sẽ tạo được nhiều phước báu, bản thân con sẽ luôn được Hạnh Phúc đời này và nhiều đời về sau. Vậy con thuộc loại nào?

Trò: dạ …dạ.. con thuộc loại… à mà con hết phiền não rồi ạ !

CT

Tin nên đọc khác