• 8188610610350280_950x460.jpeg
  • 1323922440832154_950x460.jpeg
  • 1323922440832152_950x460.jpeg
  • 399640961100246_950x460.jpg
  • 812742205667401_950x460.jpg
  • 481771992596456_950x460.jpg
  • 339006909189308_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6

Thông báo Tụng Giới tháng 07/04/2019

Kính gửi Đại chúng,
 
Kính mời Đại chúng tham gia buổi Tụng Giới vào ngày Thứ Bảy 07/4/2019 với thời gian và địa điểm như sau:
 
Thiền đường Ẩn Không 

Thời gian5pm – 7:30pm
Địa điểm:   2 - 4 RIVENOAK AVE PADSTOW 2211 NSW
                
 
Kính mời Đại chúng cùng tham dự.

Hoạt động khác