• 2028776225547870_950x460.jpg
 • 1290683927629430_950x460.jpg
 • 6780138492330450_950x460.jpg
 • 8188610610350280_950x460.jpeg
 • 8843434202335660_950x460.jpg
 • 1323922440832154_950x460.jpeg
 • 1323922440832153_950x460.jpeg
 • 1323922440832152_950x460.jpeg
 • 1323922440832151_950x460.jpeg
 • 1323922440832150_950x460.jpeg
 • 770945215304234_950x460.jpg
 • 2311330499248780_950x460.jpg
 • 399640961100246_950x460.jpg
 • 812742205667401_950x460.jpg
 • 481771992596456_950x460.jpg
 • 339006909189308_950x460.jpg
 • 151952933026111_950x460.jpg
 • 2105994099799870_950x460.jpg
 • 469790290235222_950x460.jpg
 • 602053612466907_950x460.jpg
 • 050354722541837_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Thông báo Tụng Giới tháng 07/04/2019

Kính gửi Đại chúng,
 
Kính mời Đại chúng tham gia buổi Tụng Giới vào ngày Thứ Bảy 07/4/2019 với thời gian và địa điểm như sau:
 
Thiền đường Ẩn Không 

Thời gian5pm – 7:30pm
Địa điểm:   2 - 4 RIVENOAK AVE PADSTOW 2211 NSW
                
 
Kính mời Đại chúng cùng tham dự.

Hoạt động khác