• 2028776225547870_950x460.jpg
 • 1290683927629430_950x460.jpg
 • 6780138492330450_950x460.jpg
 • 8188610610350280_950x460.jpeg
 • 8843434202335660_950x460.jpg
 • 1323922440832154_950x460.jpeg
 • 1323922440832153_950x460.jpeg
 • 1323922440832152_950x460.jpeg
 • 1323922440832151_950x460.jpeg
 • 1323922440832150_950x460.jpeg
 • 770945215304234_950x460.jpg
 • 2311330499248780_950x460.jpg
 • 399640961100246_950x460.jpg
 • 812742205667401_950x460.jpg
 • 481771992596456_950x460.jpg
 • 339006909189308_950x460.jpg
 • 151952933026111_950x460.jpg
 • 2105994099799870_950x460.jpg
 • 469790290235222_950x460.jpg
 • 602053612466907_950x460.jpg
 • 050354722541837_950x460.jpg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

THỜI KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN

THỜI KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN

Từ ngày 27-09-2014 đến 03-10-2014 


Mỗi ngày công phu, tu tập từ 5:30 am – 9:00 pm 
 


THỜI KHÓA TU MỖI NGÀY
 

Thời gian
 
Chương Trình

4:30 am
 
Thức chúng

5:30 am – 6:15 am
 
Ngồi thiền

6:30 am – 7:30 am
 
Lễ Phật

8:00 am
 
Dùng điểm tâm

9:00 am – 9:45 am
 
Tập thể dục (tập với gậy)

10:00 am – 11:30 am
 
Học Pháp

11:30 am
 
Thọ trai

1:00 pm –2:00pm
 
Chỉ tịnh

2:15pm – 2:35 pm
 
Thiền lạy

2:45pm–3:15 pm
 
Toạ thiền

3:30 pm – 5:00 pm
 
Pháp Đàm

5:15 pm – 6:15 pm
 
Dược thực

7:00 pm – 8:30 pm
 
Học Kinh

8:30 pm – 9:00 pm
 
Toạ thiền

Sau 9:00 pm
 
Chỉ tịnh
 
Kết thúc 1 ngày tu, quý vị nghỉ lại tại Thiền đường hoặc ra về và chuẩn bị cho ngày tu tập tiếp theo
Thời khóa có thể thay đổi tùy theo hướng dẫn của Thầy.

 
 

 

Hoạt động khác